Projekt Vasabron

Information från Trafikkontoret:

2018-01-22
Pågående arbeten
Rekonstruktionen av Vasabron fortsätter. Det vi gör och kommer att göra den närmsta tiden är i huvudsak rivning av den gamla brons grundläggning och betongfundament.  Vi schaktar också bort en hel del massor vilket innebär en del transporter, främst via Allén.

Förändringar på Magasinsgatan
Avspärrningarna på Magasinsgatan som sattes upp för att få ned hastigheten på gatan kommer nu att tas ned. Projektet har sett över alternativa lösningar och kommer inom kort att sätta upp en radar som visar hastigheten på fordonen. Spårvägen gör att vi inte kan sätta upp hastighetsskyltar och därför testar vi alltså nu istället denna lösning. Vi hoppas att det ska fungera och kommer följa upp trafiksituationen och säkerheten på Magasinsgatan.

Tidplan
Samtalen fortsätter mellan trafikkontoret och entreprenören för att hitta lösningar som minimerar den försening som tidigare kommunicerats. Tyvärr har vi ännu inga säkra besked att ge angående den tidplan som entreprenören presenterade sent i höstas och som innebär att arbete kommer pågå till nästa höst.

2017-12-21
Arbeten under julhelgen
Grundläggningen för den nya bron fortsätter och schakt- och spontningsarbetet är nu klart på den södra brosidan. Mellan jul och nyår pågår mindre smidesarbeten, och under vecka ett och två kommer vi att riva de sista delarna av den gamla bron.

Övergången på Västra Hamngatan
Vi har tidigare informerat om att övergången på Västra Hamngatan vid Pedagogens huvudentré ska göras mer lättillgänglig. Vi har därför tagit bort staket och jämnat till kanter i gatan. Övergången ska nu målas och vi inväntar målningsväder.

Säkerheten på Magasinsgatan
Samtidigt som vi målar på Västra Hamngatan kommer även trottoarkanten vid övergången på Magasinsgatan att bättras på med ny färg för att göra gående uppmärksamma på trafiken. En radar för att uppmana bilister att hålla nere hastigheten på Magasinsgatan är beställd.

Basarbron
Ta det försiktigt över Basarbron i vintertid! Beläggningen på Basarbron blir hal när det fryser på. Bron grusas nu för cyklister och vi kommer att se över om det behövs andra alternativ för att halkskydda bron.

Samtal fortsätter mellan trafikkontoret och entreprenören
I vårt förra utskick informerade vi om att projektet kommer att bli försenat. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören för att hitta lösningar som minimerar förseningen samtidigt som kvalitén i rekonstruktionen av Vasabron behålls.

2017-12-04 
Arbetet med Vasabron försenas
Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat kommer arbete att pågå fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören då trafikkontoret inte är nöjd med leveransen i projektet.

Vi kommer att informera löpande om vad som händer framöver i projektet. Vårt fokus de närmaste veckorna kommer vara att tillsammans med entreprenören hitta lösningar som minimerar förseningen samtidigt som kvalitén i rekonstruktionen av Vasabron behålls.

Trafikkontoret har en kontinuerlig dialog med Innerstaden Göteborg och Cityhandlarna och inleder nu ett mer intensivt samarbete för att hitta lösningar både på kort och lång sikt för att stärka innerstaden.

Läs mer om projektet och få den senaste informationen på www.goteborg.se/vasabron och tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Telefon: 031-365 00 00.

Frågor & svar

Varför förlängs projektet? 
Restaureringen av Vasabron är ett komplext arbete som har att göra med brons läge i staden, vattnet och den kulturhistoriska miljön. Projektet har under hösten stött på hinder på Sahlgrensgatan vid norra brofästet då fornlämningar gör att grundläggningen av den nya bron (i form av spontning och pålning) måste göras på ett annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar –som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Dessa faktorer tillsammans för med sig förseningar i projektet.

Vad händer nu?
Trafikkontoret kommer att fortsätta samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplaner. Vårt fokus kommer att vara att tillsammans med entreprenören hitta lösningar som minimerar förseningen samtidigt som kvalitén i rekonstruktionen av Vasabron behålls.

Kände ni inte till att det fanns fornlämningar vid brofästet?
Jo, vi kände till att det fanns fornlämningar vid Vasabrons brofästen. Vad vi inte visste var att de skulle påverka konstruktionen och grundläggningsarbetet på det här sättet.

Vad innebär detta för kostnaderna i projektet?
Vårt fokus fram tills nu har varit att komma framåt och titta på handlings- och tidplaner utifrån det som inträffat i projektet. Vi kommer självklart också se över om förseningen innebär kostnader för projektet. Men det är för tidigt att svara på idag.

Vi har sett att arbetstakten varit låg på bygget, varför har ni inte haft ett högre tempo?
De hinder som projektet stött på under grundläggningen av den nya bron har givetvis påverkat projektet på så sätt att vissa planerade moment tillfälligt har behövt pausas.

Sedan är det också så att en stor del av det arbete som har gjorts sedan projektet startade i juni har handlat om rivning och bevarande av viktiga delar som sedan ska kunna användas på den nya bron. Det arbetet har krävt försiktighet och har behövt ha sin gång.

Vi hoppas nu kunna snabba på tempot i projektet.

Vad gör ni för handlarna i innerstaden nu när projektet förlängs?
Vi har en kontinuerlig dialog med Innerstaden Göteborg och även med Cityhandlarna och inleder nu ett mer intensivt samarbete för att hitta lösningar både på kort och lång sikt för att stärka innerstaden. Vi kommer att fortsätta våra samtal. Göteborg går in i en intensiv byggperiod och då behöver vi alla hjälpas åt.

Hur säkerställer ni tillgängligheten i innerstaden?
Vår ambition är att det ska vara fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden även under rekonstruktionen av Vasabron. Samtidigt måste arbetet med bron fortgå. Det är Göteborgs Stads utgångspunkt att bara en bro ska vara stängd åt gången och att Rosenlundbron, som rivs i samband med bygget av Västlänken, ska vara öppen till Vasabron är färdig.

Varför bygger ni inte en temporär bro över vallgraven?
Placeringen av en temporär bro skulle av säkerhetsskäl hamna en bit ifrån Vasabron, relativt nära de redan befintliga broarna Bazarbron eller Viktoriabron. En gång- och cykelbro skulle landa mitt i befintlig gata vilket skulle innebära en trafikfara. Att göra en temporär bro för bilar och andra tyngre fordon skulle innebära stora ingrepp i Kungsparken och de träd och fornlämningar som finns där. Inte heller kanalmurarna skulle hålla för den belastningen.

Hur har ni arbetat för att säkra framkomlighet och tillgänglighet tidigare i projektet?
Vi har jobbat med att framkomligheten till innerstaden ska vara god trots pågående byggnation, inom ramen för projektets ansvar. Tillsammans med Västtrafik har vi bland annat hittat en lösning att leda om trafiken via Magasinsgatan, trots att det normalt sett inte görs omledningar av biltrafik i hållplatslägen. Detta för att minimera omvägar för de som ska mot Grönsakstorget och Kungstorget.

Vi har också jobbat med skyltning innanför Vallgraven där vi skyltar specifikt mot Kungstorget/Saluhall och Domkyrkan för att hjälpa bilburna besökare att hitta rätt. Från Allén skyltar vi till samma målpunkter som innan bygget startade. Här har vi behövt förhålla oss till de regelverk som finns. Omfattande skyltning har gjorts för cyklister.

Efter förlängningen av omledningen via Magasinsgatan (som gjordes efter att projektet stötte på hinder på Sahlgrensgatan då grundläggningen av den nya bron behövdes göra på annat sätt än planerat) har vi stärkt upp skyltningen och gjort ett stråk från Sahlgrensgatan till Västra Hamngatan. Nu görs även övergången på Västra Hamngatan utanför Pedagogens huvudentré mer lättillgänglig. Vi har tagit bort staket, jämnat ut marken, ställt dit planteringar och kommer att måla i gatan. På Sahlgrensgatan har vi sedan en tid kunnat krympa arbetsområdet och öppnat upp för 12 parkeringsplatser. Samtidigt har vi också stärkt upp skyltningen mot p-huset vid Pedagogen.

Vi kommer att fortsätta att jobba kontinuerligt med tillgängligheten och framkomligheten runt arbetsområdet.

 

2017-11-20 
Mellan tisdagen den 21 november och lördagen den 2 december kommer arbeten med bron att pågå även på helger och kvällar. Det handlar om grundläggningsarbeten i form av pålning och sponting för den nya bron. De tider som gäller under denna tvåveckorsperiod är:
• Vardagar 07:00-21:00
• Helger 09:30-17:00
Genom att arbetet intensifieras kommer ljudnivån att öka under en kortare period. Däremot kortas den totala tiden av bullrande arbete och byggtransporterna blir färre under julhandeln i december. Mätningar och uppföljningar kring ljudnivån görs kontinuerligt och vi kommer göra vad vi kan för att minimera störningarna.
Orsaken till helg- och kvällsarbetet är att arbeta ikapp tid som projektet förlorat efter att vi stött på hinder på Sahlgrensgatan.
Om du har frågor och funderingar kring detta arbete, vänligen kontakta projektchef Mattias Andersson, se kontaktuppgifter nedan.

Vid frågor eller synpunkter kontakta: Trafikkontorets planeringsledare trafik: Fredrik Edström, telefon 031-368 23 78 Entreprenörens projektchef: Mattias Andersson, telefon 070-965 32 28 Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se

 

2017-11-08 
Grundläggningsarbetena för den nya bron fortsätter. Sedan i tisdags denna vecka pågår spontning på brons norra sida. På den södra sidan förbereds nu för pålning. Arbetena medför en del buller.

Skyltar på plats
Som vi informerat om tidigare så kommer omledningen av trafik via Magasinsgatan att vara nödvändig tills grundläggningsarbetet för den nya bron är klart. Vid Sahlgrensgatan har vi därför nu bytt ut och förstärkt skyltningen. Syftet är att tydliggöra var det går att parkera samt att hjälpa besökare att hitta rätt. Vägen från Sahlgrensgatan till Västra Hamngatan markeras även med planteringar och de som vill kan testa vad de kan om brons historia. Facit finns vid Västra Hamngatan. Nästa steg är att göra övergången över Västra Hamngatan vid Pedagogens huvudentré mer lättillgänglig.

Nya skyltar vid Sahlgrengatan/Magasinsgatan

P-automaten på Sahlgrensgatan är nu igång och ska fungera som vanligt.

Tidplan
Vi får en del frågor som rör tidplanen. Projektet tar just nu fram en handlingsplan relaterat till tidplan och när den är klar så kommer vi att kunna ge en tydligare bild av läget. Det som har hänt de senaste två veckorna är att trafikkontoret har träffat entreprenören vid flera tillfällen för att diskutera frågan om handlingsplan och vi väntar nu på ett förtydligande från entreprenören.

Säkerheten på Magasinsgatan
Den gula färgen vid övergången mellan Pedagogens fastigheter vid Magasinsgatan har tvättats och målning är beställd.

Läs mer om projektet på www.goteborg.se/vasabron och tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Elin Asplind
Kommunikation & Dialog

Konsult med uppdrag för
GÖTEBORGS STAD
Trafikkontoret

Telefon:+46 (0)762 97 80 47
E-post: elin.asplind@trafikkontoret.goteborg.se

Nyheter

Visa alla...
02 Feb

Årets företagare 2017 i Göteborgs innerstad

Under en kick-off i Chalmersska huset tillsammans med hundra företagare Inom Vallgraven delade Innerstaden Göteborg ut Årets Guldkrona till bästa butik, restauratör och tjänsteföretag. 

29 Nov

Samverkan i innerstaden ger lysande resultat

Centrumorganisationen Innerstaden Göteborg projektleder för sjunde året i rad julbelysningen Inom Vallgraven. Julbelysningen som hänger uppe till och med sista veckan i januari är en stor mysfaktor och glädjespridare under den mörkaste tiden på året för såväl boende, besökare och arbetande i innerstaden.

28 Nov

Det snöar i Brunnsparken på torsdag!

Just nu dekoreras Brunnsparken både högt och lågt. Granris, vinterplanteringar och ljusslingor ska lysa upp vintermörkret och göra det trivsamt för alla som rör sig i området. Julstaden smygstartar i Brunnsparken.

Aktiviteter

Visa alla...
09 May

Ge kunden ett bemötande av världsklass, öka er försäljning och förstärk varumärket

Värdet i ett varumärke, i konsumentledet, ligger framförallt i hur många kunder som blir trogna, som man skapar en relation till och som vill komma tillbaka. Trots att det kostar otroligt mycket att få en kund över tröskeln, är det vanligt att servicesystem, personal och andra faktorer istället motverkar kundens vilja att återkomma.